Общи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

---------------------------

Условия за доставка: Доставката се начислява допълнително след потвърждаване на поръчката и клиента задължително се информира за дължимата сума преди авансовото заплащане

Ценоразписа за услуги и монтаж може да намерите тук най-долу.

Безплатната доставка се извършва с транспорт на “МК Ралица” АД в рамките на 15 календарни дни след получаване на стоката в склада и предварително утвърден график, изцяло определян от „МК Ралица” . Безплатна доставка се извършва до посочения от клиента адрес, където има достъп с товарно МПС. Ако до точното местонахождение, няма достъп с товарно МПС, доставката се осъществява до най-близката точка с такъв достъп. Получаването и предаването на стоката се извършва пред отворена врата на превозното средство.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН /WWW.CILEК.BG


1.  Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет страницата www.cilek.bg на своя или друг компютър.

2.  Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.cilek.bg, от първоначалното влизане до напускането на www.cilek.bg. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра, IP адрес на потребител, както и друга информация. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на www.cilek.bg.

3.  Адреси и имена за контакти са обявени на видно място на www.cilek.bg.

4.  Потребителите на www.cilek.bg нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

5.  Потребителите на www.cilek.bg а имат право да се ползват свободно от ресурсите на www.cilek.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

6.  Всеки потребител е длъжен:

-т.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Мебелни къщи Ралица АД услуги.

-т.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

-т.3 Да уведомява незабавно  Мебелни къщи Ралица АД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

-т.4 Да не извършва злоумишлени действия.

7.  Съдържанието на www.cilek.bg не може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове без писмено съгласие от  Мебелни къщи Ралица АД.

-т.1 Потребителите нямат право да ползват sreenshot на www.cilek.bg без изрично разрешение на  Мебелни къщи Ралица АД.

-т.2 Потребителите на www.cilek.bg нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от www.cilek.bg

-т.3 Потребителите на www.cilek.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.cilek.bg, без изрично писмено разрешение на  Мебелни къщи Ралица АД.

8.  Потребителите нямат право да претоварват www.cilek.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood).

9.  Потребителите нямат право да разпространяват чрез www.cilek.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

10.  Мебелни къщи Ралица АД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

11.  www.cilek.bg събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването на нашия сайт. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.cilek.bg, нашите сървъри се свързват към техния IP адрес. По принцип няма връзка между IP адресите и каквато и да е лична информация, което означава, че сесията на Потребителя е стартирана, но самият Потребител си остава анонимен за нас. Ние можем и ще използваме IP адресите, за да да идентифицираме даден Потребител, когато сметнем, че е необходимо да изискваме спазване на УСЛОВИЯТА за ползване на www.cilek.bg , или с цел защита на нашето обслужване, както и при съобразяване с определени законови процедури.

12.  Мебелни къщи Ралица АД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

13.  Мебелни къщи Ралица АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.cilek.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за  Мебелни къщи Ралица АД.

14.  Мебелни къщи Ралица АД не носи отговорност за:

-Съдържанието на рекламите, публикувани на www.cilek.bg

-Мненията изразени във форумите (коментарите).

-Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.cilek.bg.

15.  Мебелни къщи Ралица АД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани, разположени на сървъра на www.cilek.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.cilek.bg , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

16.  Мебелни къщи Ралица АД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на  Мебелни къщи Ралица АД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.  Мебелни къщи Ралица АД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.cilek.bg

17.  Мебелни къщи Ралица АД може да осигури публикуване на www.cilek.bg на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси.  Мебелни къщи Ралица АД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на  Мебелни къщи Ралица АД и трети лица в следствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

18.  Мебелни къщи Ралица АД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на www.cilek.bg .

19. Информацията в www.cilek.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

20.  Мебелни къщи Ралица АД може да изисква  авансова заплащане на 50% от стойността на поръчката по банков път в случай ,че поръчката не е наналична.

21.  Мебелни къщи Ралица АД може да изисква  авансова заплащане на 100% от стойността на поръчката по банков път преди стоката да се изпрати/достави .

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл.1 ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост, като при изрична уговорка между страните последният възлага и да се извърши доставка , разнос и монтаж, върху стоката, подробно описана в настоящия договор или в отделно изготвена спецификация към него, която се явява неразделна част от настоящия договор, срещу което КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати възнаграждение в размер и по начин, описани по-долу в настоящия договор, при спазване на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, изложени върху обратната страна на този договор, с които КУПУВАЧЪТ се е запознал предварително.

Чл.2 Допълнителните разходи, свързани със последващ сервиз на закупената стока, са за сметка на купувача и не се включват в размера на продажната цена, като цените на услугите са както следва:

а/ “ТРАНСПОРТ” – Транспортът се извършва според ценоразписа на всяко отделно представителство на „Мебелни къщи Ралица” АД , утвърдени с вътрешна заповед за търговския обект и е посочен по-долу. Осъществява се по предварително утвърден график, изцяло определян от продавача, като купувача е предварително информиран. При доставка извън населеното място на търговския обект, осъществил продажбата, се прилага такса “ОТДАЛЕЧЕНОСТ”, дължима от купувача отделно, и посочена по-долу. Транспортът се извършва до посочения от клиента адрес. Ако до точното местонахождение, няма достъп с товарно  превозното средство продавачът може да откаже доставка и да достави стоката до най-близката точка с такъв достъп. Получаването и предаването  на стоката се извършва пред отворена врата на превозното средство. При  необходимост от паркирането в платени зони  Купувача подсигурява подходящо  парко място за автомобила на Продавача при доставката  на мебелите и по време на монтажа им , или  заплаща талоните или SMS-те, необходими по време на престоя. При неточни данни, предоставени от Купувача, за адрес на доставка, телефон за връзка или отсъствие на Купувача  на адреса в уговорения час, стоката се връща и остава в складовете на Продавача и Купувача дължи разходите по изнасяне на стоката, обратния транспорт до склад на Продавача и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно ценоразписа на Продавача.

б/ “РАЗНАСЯНЕ” – Разнасянето на стоките става според ценоразписа на всяко отделно представителство на „Мебелни къщи Ралица” АД, утвърдени с вътрешна заповед за търговския обект и е посочено по-долу. При невъзможност за разнасяне на стоката поради причини, независещи от Продавача, като (но не само): препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнасяне, Продавача може да откаже услугата „разнос” като не дължи връщане на платена сума за тази услуга или стоката се връща и остава в складовете на Продавача, и Купувача дължи разходите по изнасяне на стоката, обратния транспорт до склад на Продавача и съхраняването на стоката до нейното получаване, съгласно  ценоразписа  на Купувача.

в/ “МОНТАЖ” – Монтажът на стоките се определя според ценоразписа на всяко отделно представителство  „Мебелни къщи Ралица” АД , утвърден с вътрешна заповед за търговския обект и е посочен по-долу. Цените на монтажните услуги за стоките се описват отделно в договора или спецификацията към него. Цената за скачване на електроуреди към ток и вода, на ВиК и фаянс услуги, на допълнителни услуги по преместване, видоизменяне на инсталации, закупуване на елементи и части и др. се заплащат допълнително от купувача и не са част от договорните задължения на продавача. Монтаж се извършва в помещение, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка, наличие на електрозахранване и осветление и температурен диапазон + 10 / +36 С.При необходимост от извършване на пробивни дейности  Купувача гарантира, че на местата за монтаж няма електро, ВиК или други инсталации, които биха се повредили при извършване на монтажните работи. Продавачане носи отговорност за повреди по такива причини. При монтаж на кухни помещението  трябва да  отговоря на следните изисквания :  Да има  достъп до ел. табло. Да има постоянно ел. захранване. Стените   да бъдат   отвесирани на 90 градуса спрямо пода, денивелацията на пода да не е повече от 1 см на 3 метър. При изискване на  проекта  да има   ъгъл от 90 градуса , той трябва да се изпълни точно. При необходимост от  промени  във  ВиК и ел. инсталация  се подписва протокол  и тези промени   трябва да са  извършени преди началото на монтажа. По време на  монтаж в помещението да  не се извършват други строително-монтажни дейности. Да има вода и действаща тоалетна. Преди началото на монтаж на кухня  се подписва двустранен протокол удостоверящ   изпълнението на горепосочените  изисквания. Ако по време на монтажа се наложи прекъсване  ,   се подписва протокол за  извършения до този момент монтаж.При неизпълнени изисквания за монтаж в определения ден за монтаж или отказан монтаж по вина на Клиента, той дължи на Продавача  неустойка, чийто размер е определен в ценоразпис а на Мебелни къщи Ралица” АД. Когато монтажът се извършва от Купувача  или от трето лице, то е длъжно, преди монтажа да прегледа внимателно всички части и детайли за дефекти и ако има такива, да не ги монтира и да информира  Мебелни къщи Ралица” АД.

§.I. Качество на стоките:

Чл.3 /1/ Видими недостатъци на стоките, които могат да бъдат установени при обикновен преглед, страната-купувач по съответната доставка е длъжна да установи при приемане на стоката в мястото на доставка.

/2/ Купувачът е длъжен да уведоми продавача не по-късно от 3 (три) дни след получаване на стоката за недостатъци, за които не е знаел и не е могъл да узнае при приемане на стоката и обикновения й преглед. В този случай, купувачът има право да иска поправяне или заместване на вещта (при положение, чеползването й в този вид е невъзможно), ако е действал добросъвестно и е изпълнил точно задълженията си и инструкциите за употреба. За тази цел купувачът е длъжен да запази оригиналната опаковка на повредената стока.

/3/ Рекламации за скрити недостатъци, които не са били открити при обикновен преглед или са се проявили впоследствие, ще се предявяват съгласно изискванията и в сроковете по чл. 126, ал. 1 от Закона за защита на потребителя. /ЗЗП/.

Чл.4 /1/При предявяване на рекламация на стока потребителят може да упражни правата си по чл. 124, ал. 1 от ЗЗП при условията и по реда на същия закон.

 /2/ Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки филиал на Продавача   или на ел. поща: online@isu.bg

 /3/ Ако недостатъците са били известни на купувача при сключване на договора или при приемането на стоката и той не е възразил за тях, продавачът не отговаря за тези недостатъци.При продажбата на мостри и стоки с недостатъци,недостатъците задължително се описват в договора, спецификацията или приемо-предавателния документ.  

  /4/ При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Купувача. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

  /5/ Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 а. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 б. значимостта на несъответствието;

 в. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

  /6/ Продавача не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

/7/  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Купувача не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:

 а. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 б. намаляване на цената;

Купувача не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

  /8/ Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 /9/ При рекламация Купувача задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

/10/Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

 §.II. Приемане–предаване на стоките; Собственост и рискове:

Чл.5 /1/ Продавачът се задължава да предаде на купувача описаната подробно в договора или в спецификацията към него стока в договорения срок на доставка.

/2/ За приемане–предаването на доставката на стока ще се изготвя писмен документ, оформен между оторизирани представители на страните.

/3/ Собствеността и рисковете от случайното повреждане, погиване или липси на стоката ще преминават от страната-продавач върху страната-купувач от момента на нейното приемане-предаване в съответното място на доставка.

/4/ При желание от страна на купувача служителите на „Мебелни къщи Ралица“ АД да изхвърлят отпадъчните опаковки, купувача е длъжен да заплати съответна сума според тарифите на всяко отделно представителство на „Мебелни къщи Ралица“ АД.

/5/ Когато в изпълнение на продажба страната-продавач своевременно е отделила и подготвила стоката за предаване, а страната-купувач е в забава за нейното приемане, собствеността и рисковете върху тази стока ще се считат за прехвърлени върху купувача с изтичане на срока, на който той е следвало ефективно да я получи. В този случай купувача се задължава да доплати стойността на стоката след отправена покана от страна на ПРОДАВАЧА и дължи складови разноски за съхранение на стоката съгласно чл.8 т.3 от договора.

§.III. Плащане на лизинг/кредит:

Чл.7 При плащане на стоката на лизинг/кредит купувачът сключва договор с кредитна КОМПАНИЯ за целево финансиране/заем. С подписването на договора за целево финансиране/заем КРЕДИТНАТА КОМПАНИЯ се задължава да преведе цената на стоките по банковата сметка на продавача.   

§.V. Изпълнение на договора; Разваляне /прекратяване на договора; Неустойки, обезщетения и гаранции:

Чл.8./1/Срокът на договора започва да тече от датата на плащането на авансово заплатената сума.

/2/ В случаите, в които купувачът заплаща уговорената в този договор авансова сума за плащане по банков път, срокът на същия започва да тече от датата на постъпване на сумата по банковата сметка на продавача. В този случай крайният срок на договора се увеличава съответно с броя на дните от датата на подписването на настоящият документдо датата на постъпване на плащането в сметката.

/3/ Купувачът е длъжен да приеме (получи) стоката не по-късно от 7 дни след изтичане на уговорения в този договор срок, от продавача. Ако не стори това в този срок, същият дължи на продавача складови разноски за съхранение на стоката в размер на 0.1% на ден от стойността на цялата поръчка, но не повече от 7% от стойността на съхраняваната му стока. Стока, непотърсена/неприета в срок, повече от 70 дни след крайния срок на договора, остава собственост на продавача, като същият не дължи връщане на авансово заплатената сума и има право да избере дали да задържи авансово заплатената сума и стоката или да получи складовите разходи и остатъка за плащане от цената на стоката, след което да я предаде на купувача.

/4/При забава от страна на купувача да заплати уговорената цена, купувачът дължи на продавача неустойка в размер на 0,05 % от стойността на този договор за всеки просрочен ден но не повече от стойността на стоката, предмет на договора.

Чл.9 /1/ Продавачът е длъжен да предаде закупената стока на купувача след заплащане на пълния размер на договорената цена в срока по настоящия договор.

 /2/ При забава от страна на продавача за предаване на договорената стока с повече от 10 (десет – календарни) дни и при отсъствие на независещи от него причини за забавата, същият дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на недоставената част от стоката за всеки ден забава но не повече 5% от стойността на недоставената част от стоката. В случай на частично пристигнала стока  в склада на Продавача, същият  не дължи неустойка за тях, когато клиента е бил писмено уведомен (чрез електорнна поща, поща с обратна разписка) за това, но е отказал да приеме частично пристигналата стока.

  /3/ При забава на доставката, независимо от причините, с повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на уговорения срок, купувачът има право да се откаже от  договора, като в този случай продавачът е длъжен да му върне  авансово заплатената сума, както и  неустойка за всеки ден забава в размер на 0.05 %   от стойността на недоставената част от стоката, но не повече от 10% от стойността на недоставената част от стоката по  договор.

  /4/ В случай, че поръчката на купувача не може да бъде изпълнена по независещи от продавача причини, продавачът може да развали настоящия договор в срок от 20 (двадесет) дни от узнаване на това обстоятелство или да бъде сключено допълнително споразумение между страните, съгласно настоящите общи условия. В случай, че не бъде постигнато допълнително споразумение, договорът се счита за прекратен, като продавачът се задължава да върне обратно на купувача платената до момента от него авансово заплатена сума.

 /5/ В случай, че Продавача, в срок от 70 (седемдесет) календарни дни,  след изтичане на уговорения срок, не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база, то Договора се прекратява. Продавачадължи връщане на авансово  платена  сума, както и  неустойка в размер на 0,05% от цената на недоставената част за всеки просрочен ден до датата на връщането му.

/6/ В случай, че купувачът се откаже без основателна причина от направената поръчка, продавачът има право да задържи платената от купувача авансово заплатена сума.

  Чл.10 Продавачът не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите и/или стълбищета и/или коридорите на жилището и/или сградата на купувача.

 Чл.11 Продавачът издава гаранционна карта за закупената стока, като гаранцията започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателния документ.

§.VІ. Други условия:

 Чл.12 (1) Определената в този договор цена на стоките/услугите в български лева се счита договорена между страните и в евро, изчислена по централния валутен курс на БНБ към датата на сключване на договора (1,95583 лева за едно евро).

(2) С подписване на настоящия договор Възложителят дава писменото си неотменимо съгласие при промяна на официално обявения от БНБ фиксинг на българския лев спрямо еврото в срока на действие на договора и считано от този момент, да погасява неплатената част от цената в евро или в левовата равностойност на еврото по променения валутен курс.

(3) „Неплатената част от цената” по смисъла на предходната алинея е равна на разликата между превалутираната й стойност в евро, съгласно ал. 1 от този член и евровата стойност на платената й част в български лева до промяната на фиксинга, изчислени по централния курс на БНБ към датата на сключване на договора (1,95583 лева за едно евро).               

Чл.13/1/ За всички неуредени с настоящия договор условия ще се прилагат съответните разпоредби на ТЗ, ЗЗД и други нормативни актове, които регулират правоотношенията между страните.

Чл.14 Условията по този договор може да бъдат променяни само по взаимно съгласие на страните под формата на допълнително писмено споразумение, представляващо неразделна част от договора.

Чл.15  За неуредени в тези общи условия въпроси или такива засягащи потребителските в права можете да се обърнете към Комисията за защита на потребителите  или платформата за онлайн решаване на спорове

При покупки под обявените стойности, цената за доставка се изчисля на базата на км отдалеченост от обекта на покупка.Цената е 1,40 лева /км в едната посока,но не по-малко от 40 лева

 Забележки:

  1. Цените за за брой:

         2. При доставка с куриер стоката се доставя в рамките на 2-3 работни дни. Задължително стоките, които се изпращат по куриер се застраховат за сметка на клиента . Сумата е 0,6 % от сумата на стоката. Цената на стоката и  транспорта се заплащат предварително по банков път.

         3. При доставка   пратката задължително се отваря  в присъствието на куриера ( или доставчик). При установяване на нередност в опаковката и/или цялостта на стоката се попълва  двустранен протокол. Без наличието на този протокол, който е надлежно попълнен не може да се приема  рекламация   и „МК Ралица” АД  приема,че  стоката е   доставена без забележки.

 

Всички получени сертификати Cilek за безопасност на Вашите деца и дълголетно качество!

 

 

Заповед № 26 с редакция от 12.06.2023 г.
Ценоразпис на услугите в "Мебелни къщи Ралица" АД
 считано от 13.06.2023 г. 
Вид продукт Ед.цена за монтаж Цена на разнос до първи реален етаж. В случай
,че разстоянието от МПС до първи етаж е повече от 30 метра се заплаща допълнително цена за 1 етаж за всеки следващи 30 метра.
Разнос за всеки следващ етаж Доставка с куриер в България
Табла до 120 см   15 10 не се предлага
Табла от 120 до 180 см.   20 15 не се предлага
Бази до 120/200 см. 35 30 25 не се предлага
Бази от 120/200 см. до 180/200 40 35 30 не се предлага
Легла – база + табла до 120/200 см ( сглобенa базa) 45 35 30 не се предлага
Легла – база + табла от 120 до 180/200 см. ( сглобенa базa) 55 40 35 не се предлага
Легла – база + табла до 120/200 см тип " Корпусна мебел" 65 40 35 не се предлага
Легла – база + табла от 120 до 180/200 см. Тип " Корпусна мебел" 80 45 35 не се предлага
Легла – Idol или база с табла над 180 см 100 50 45 не се предлага
Кресла ,табуретки, отоманки 25 20 15 не се предлага
Прави дивани (от една или две части ) 45 35 30 не се предлага
Прави дивани (от една или две части с ел.механизъм или диван Horosan) 45 45 40 не се предлага
Ъглови дивани ( до две части или дивани 4-ка) 65 50 40 не се предлага
Ъглови дивани ( до две части или дивани 4-ка с ел.механизъм) 65 60 50 не се предлага
Модулни дивани 25лв/мод
ул
30лв / модул 20 лв / модул не се предлага
Скрин, тоалетка, портманто 65 30 20 не се предлага
Скрин, Tоалетка Idol 90 40 30 не се предлага
Етажерка,библиотека , разглобена 75 25 20 не се предлага
Етажерка,библиотека сглобена   45 35 не се предлага
Бюфет , разглобен 90 40 30 не се предлага
Бюфет , сглобен - be model   50 40 не се предлага
Бюфет Idol 100 45 40 не се предлага
гардероб – ъглов, еднокрил ,двукрил,трикрил 75 30 20 не се предлага
Гардероб – 4 и 5 крилен 100 35 30 не се предлага
Гардероб – 6 крилен и плъзгащи се врати 140 45 40 не се предлага
Гардероби – Idol над 240 cm с плъзгащи врати 190 60 55 не се предлага
Нощно шкафче 35 15 10 не се предлага
Нощно шкафче Idol 45 20 15 не се предлага
ТВ секция – долен модул, разглобен 75 35 30 не се предлага
ТВ секция – долен модул, сглобен ( be model)   50 50 не се предлага
ТВ секция – горен модул 25лв
/модул
20 лв / модул 10лв / модул не се предлага
ТВ секция – горен модул , сглобен ( be model)   35 30 не се предлага
Холна или помощна маса 30 20 10 не се предлага
Трапезна маса до 200 см в неразтегателен вид 40 25 15 не се предлага
Трапезна маса над 201 см в неразтегателен вид 45 35 25 не се предлага
Трапезен стол   5 5 не се предлага
Фиксиране към стена с дюбел и винт 35лв /
модул
     
Матраци до 120 см   20 15 70
Матраци от 120 до 180 см   25 20 130
Матраци над 180 см   45 45 не се предлага
Комплекти съдове за готвене Коркмаз       35
Порцеланови коплекти ( големи )       не се предлага
Възглавници, сп. комплекти,чаршафи, протектори
,покривала, съдове за готвене и др. дребни артикули
      8.99 /за първи артикул, за всеки следващ 7.99 лева
 
Ценоразпис на услугите за продукти с марката ÇİLEK
Вид продукт Ед.цена за монтаж Цена на разнос до първи реален етаж. В случай
,че разстоянието от МПС до първи етаж е повече от 30 метра се заплаща допълнително цена за 1 етаж за всеки следващи
30 метра
Разнос за всеки следващ етаж Доставка с куриер в България
Легло Coupe 65 20 15 99
Легло Coupe with friend 85 25 20 99
Легло Biturbo 85 25 20 99
Легло GTS 85 25 20 99
Легла без ракла ; люлеещи се кошарки 50 20 15 не се предлага
Трансформиращи се кошари 90 35 30  
Легла с ракла 55 30 20  
Двуетажни легла 110 35 30  
Издърпващо легло 30 15 10  
Издърпващо легло с отделения Trio , Dynamic и др. 45 15 10  
Табуретки, отоманки, ракли,стол 25 10 5  
Гардероб – двукрилен, трикрилен 75 25 20  
Гардероб – 4 крилен или плъзгащи се врати 100 35 25  
Скрин, бюро 70 25 20  
Надстройка за скрин или бюро 45 20 15  
Библиотека малка 45 20 15  
Библиотека голяма 70 25 20  
Нощно шкафче 30 10 8  
Матраци до 120 см   10 8 65
Възглавници, сп. комплекти,чаршафи, протектори
,покривала,
      8.99 /за първи артикул, за всеки следващ 7.99 лева
Фиксиране към стена с дюбел и винт 35лв /
модул
     
* Праг на безплатна доставка в рамките на града от където е направена покупка ( за градовете: Варна, Бургас, Хасково, В.Търново) - над 1599 лева.Стойността не включва услуги.
* Праг на безплатна доставка в рамките на града от където е направена покупка ( за гр.София ) - над 2199 лева.Стойността не включва услуги.
* Праг на безплатна доставка в рамките на България - 3699 лева.Стойността не включва услуги.
* Доставка в рамките на град Варна, Бургас, В. Търново, Хасково - 40 лева.
* Доставка в рамките на град София – 50 лв.
*Услуги за разнос и монтаж за населени места ,където "Мебелни къщи Ралица" АД няма обект, се поемат при стойност на услугите за разнос и монтаж над 330 лева.
* Цена за доставка за други населени места : 1,80 лева на км в едната посока, но не по-малко от 60 лева. Цената за доставка се изчисля на базата на км отдалеченост по GPS.
* При възможност да се ползва асансьор, цената на разнос е 35 лева за всеки курс
* При обратно връщане на стока в склада поради отказ от приемане или искане на клиента - 45 лева.
* За мебели по индивидуален проект и кухни се прилага отделен ценоразпис .
* При заявен демонтаж или нужда от демонтаж и опаковане на закупени мострени артикули се заплаща цена ,която е равна на монтажа на продуктите.
* Тарифата за доставка на продукти извън страната, в разпродажба или други стоки, непосочени в ценоразписа се определя от управител на МК Ралица АД.
Забележка: Доставката се извършва с транспорт на “МК Ралица” АД в рамките на 15 календарни дни след получаване на стоката в склада и предварително утвърден график, изцяло определян от „МК Ралица” АД . Доставката се извършва до посочения от клиента адрес в случай, че има достъп за товарно МПС. Ако до точното местонахождение няма достъп на товарно МПС, доставката се осъществява до най-близката точка с такъв достъп. В случай ,че няма заплатена услуга за разнос , получаването и предаването на стоката се извършва пред отворена врата на превозното средство.
При доставка с куриер стоката се доставя в рамките на 2-3 работни дни. Задължително стоките, които се изпращат по куриер се застраховат за сметка на клиентa. Сумата е 1% от сумата на стоката. Цената на стоката и транспорта се заплащат предварително по банков път.
При доставка пратката задължително се отваря в присъствието на куриера ( или доставчик). При установяване на нередност в опаковката и/или цялостта на стоката се попълва двустранен протокол. Без наличието на този протокол, който е надлежно попълнен не може да се приема рекламация и „МК Ралица” АД приема,че стоката е доставена без забележки.
12.06.2023 г . Междин Кязим - управител
гр. Варна